6 Bài Tập Phát Triển Nhóm Cơ : Lưng , Vai , Ngực , Cơ tam đầu

➡️𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 𝟭. Bent Tricep Extension

➡️𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 𝟮. Standing cable flys

➡️𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 𝟯. Kneeling Cross cable pulls

➡️𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 𝟰. Standing Under cable raises

➡️𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 𝟱. Seated W pulls

➡️𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 𝟔. Kneeling pull downs

https://www.youtube.com/watch?v=PhKfRpIQ8BA

Author: Vũ Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *